ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
โรงเรียนสมุทรปราการ

เลือกกิจกรรม


ภาคเรียนที่ 1/2567 ลงทะเบียนรอบที่ 1. 13-15 พ.ค. 2567

ลำดับ รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม เปิดรับเฉพาะ อาจารย์ผู้ดูแล สถานที่ สถานะ จำนวนลงทะเบียน เปิดรับ
1. ท20201 นิทานและการละเล่นพื้นบ้าน (A) ม.1 ครูสถาพร เหมหงษ์ 242 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
2. ท20201 นิทานและการละเล่นพื้นบ้าน (B) ม.1 ครูธีระนันท์ นึกรักษ์ 526 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
3. ค20201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1 (A) ม.1 ครูวาสนา ชัยสกุลไพศาล 525 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
4. ค20201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1 (B) ม.1 ครูศรีประภา พลอยวิเลิศ 524 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
5. ว20221 ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (A) ม.1 ครูนครินทร์ ดวงหาโคตร 621 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
6. ว20221 ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (B) ม.1 ครูสิทธิณี ประภัศร 623 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
7. ส20201 ท้องถิ่นของเรา 1 ม.1 ครูรวีวัฒน์ รุ่งเรืองรอง 332 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
8. อ20213 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 (A) ม.1 ครูสุภิญญา ละอองทุมมา 222 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
9. อ20213 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 (B) ม.1 ครูสุภญา แจ้งเวชยากร 223 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
10. พ20201 บาสเกตบอล 1 ม.1 ครูชุติมา ศิริเรือง สนาม 3 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
11. ศ20218 การเขียนการ์ตูนสร้างสรรค์ 1 ม.1 ครูวชิราภรณ์ กองน้อย 543 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
12. ศ20221 ปฏิบัติอังกะลุง 1 ม.1 ครูธนัท วัฒนาวณิช 549 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
13. ศ20233 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 1 ม.1 ครูวงค์ชนิตา ปัทมาคม 541 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
14. ง20201 การจัดการในบ้าน ม.1 ครูเทอดศักดิ์ ทองปัญญา 521 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
15. ง20216 งานใบตอง ม.1 ครูอิสรีย์ แก้วสกุลทรัพย์ 811 , 812 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
16. ท20203 เสริมทักษะภาษา (A) ม.2 ครูศรินญา สีคุณ 231 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
17. ท20203 เสริมทักษะภาษา (B) ม.2 ครูบวรภูมิ มาตยาคุณ 241 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
18. ค20203 หลักการทางคณิตศาสตร์ 1 (A) ม.2 ครูธวัชชัย ชัยชนะ 251 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
19. ค20203 หลักการทางคณิตศาสตร์ 1 (B) ม.2 ครูกิตติศักดิ์ ทองทิพย์ 252 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
20. ว20223 เคมีเบื้องต้น (A) ม.2 ครูปาริชาติ ชัยลิ้นฟ้า 625 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
21. ว20223 เคมีเบื้องต้น (B) ม.2 ครูมลนิทรา น้อยเสวก 627 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
22. ส20211 หน้าที่พลเมือง 1 (A) ม.2 ครูเจษฎา ชาญอักษร 244 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
23. ส20211 หน้าที่พลเมือง 1 (B) ม.2 ครูพิไลวรรณ บุญเกื้อ 325 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
24. อ20215 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 (A) ม.2 ครูเกศสินีย์ ศรีสายพงษ์ 547 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
25. อ20215 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 (B) ม.2 ครูชาคริยา กึมขุนทด 253 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
26. พ20205 ฟุตซอล 1 ม.2 ครูกิตติ นฤดีศรีอุทัย , ครูกิติพงศ์ มาศเหมาะ สนาม 5 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
27. ศ20239 ประดิด-ประดอย 1 ม.2 ครูลลิลรัตน์ สืบกระพัน 531 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
28. ศ20235 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 3 ม.2 ครูอโนชา เที่ยงพิมล 542 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
29. ศ20229 นาฎศิลป์สากล 1 ม.2 ครูชลดา สุขทอง 533 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
30. ง20283 พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 ม.2 ครูมุฑิตา กุณวงษ์ 613 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
31. ท20205 การใช้ภาษาเพื่อกิจธุระ (A) ม.3 ครูสุกัลยา แย้มชะยา 546 เปิดรับสมัคร Loading... 39   ดูรายละเอียด
32. ท20205 การใช้ภาษาเพื่อกิจธุระ (B) ม.3 ครูธีรนันท์ สุขมีกลิ่น 822 เปิดรับสมัคร Loading... 39   ดูรายละเอียด
33. ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 (A) ม.3 ครูปาริฉัตร พลขำ 263 เปิดรับสมัคร Loading... 39   ดูรายละเอียด
34. ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 (B) ม.3 ครูช่อผกา วงษาสิงห์ 255 เปิดรับสมัคร Loading... 39   ดูรายละเอียด
35. ว20225 ดาราศาสตร์เบื้องต้น (A) ม.3 ครูวิจิตรา ป้องสีดา 623 เปิดรับสมัคร Loading... 39   ดูรายละเอียด
36. ว20225 ดาราศาสตร์เบื้องต้น (B) ม.3 ครูกนกพร สุภนาม 624 เปิดรับสมัคร Loading... 39   ดูรายละเอียด
37. ส20205 กฎหมาย 1 (A) ม.3 ครูกิตติรัตน์ หิรัญภูมิ 544 เปิดรับสมัคร Loading... 39   ดูรายละเอียด
38. ส20205 กฎหมาย 1 (B) ม.3 ครูตวงรัตน์ พร้อมพิมพ์ 545 เปิดรับสมัคร Loading... 39   ดูรายละเอียด
39. อ20217 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 1 (A) ม.3 ครูนิธิรา ชมเชย 271 เปิดรับสมัคร Loading... 39   ดูรายละเอียด
40. อ20217 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 1 (B) ม.3 ครูจิรชาติ มณีศรี 272 เปิดรับสมัคร Loading... 39   ดูรายละเอียด
41. พ20211 กิจกรรมเข้าจังหวะ 1 ม.3 ครูชูพันธ์ สังเนตร สนาม 2 เปิดรับสมัคร Loading... 39   ดูรายละเอียด
42. ศ20231 นาฏศิลป์สากล 3 ม.3 ครูอโนชา เที่ยงพิมล 542 เปิดรับสมัคร Loading... 39   ดูรายละเอียด
43. ง20214 เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ม.3 ครูชุดาณัฏฐ์ แสนเหลาเจริญยิ่ง 811 เปิดรับสมัคร Loading... 39   ดูรายละเอียด