ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
โรงเรียนสมุทรปราการ

เลือกกิจกรรม


ภาคเรียนที่ 1/2565 ลงทะเบียนรอบที่ 1. 17-24 พ.ค. 2565

ลำดับ รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม เปิดรับเฉพาะ อาจารย์ผู้ดูแล สถานที่ สถานะ จำนวนลงทะเบียน เปิดรับ
1. ท20201 นิทานและการละเล่นพื้นบ้าน ม.1 ครูสถาพร เหมหงษ์ , ครูเมธาวี ช่วยสุรินทร์ 242 , 526 เปิดรับสมัคร Loading... 70   ดูรายละเอียด
2. ค20201 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ม.1 ครูวาสนา ชัยสกุลไพศาล , ครูพัชรินทร์ วงค์เดช 523 , 524 เปิดรับสมัคร Loading... 70   ดูรายละเอียด
3. ว20221 ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ม.1 ครูนงนุช กบิล , ครูดวงรัตน์ สายประดิษฐ์ 621 , 623 เปิดรับสมัคร Loading... 70   ดูรายละเอียด
4. ส20201 ท้องถิ่นของเรา 1 ม.1 ครูรวีวัฒน์ รุ่งเรืองรอง 332 , 326 เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
5. อ20213 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 ม.1 ครูพีรญา แคนติ , ครูสุภิญญา ละอองทุมมา 422 , 723 เปิดรับสมัคร Loading... 70   ดูรายละเอียด
6. พ20201 บาสเกตบอล 1 ม.1 ครูนิรากุล ศรีบุญเรือง สนามบาสเกตบอล เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
7. ศ20218 การเขียนการ์ตูนสร้างสรรค์ 1 ม.1 ครูสุระพิณ บุญญฤทธิ์ 535 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
8. ศ20221 ปฏิบัติอังกะลุง ม.1 ครูธนัท วัฒนาวณิช 549 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
9. ศ20223 รำวงมาตรฐาน 1 ม.1 ครูวงค์ชนิตา ปัทมาคม 541 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
10. ง20201 การจัดการในบ้าน ม.1 ครูเทอดศักดิ์ ทองปัญญา 521 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
11. ง20216 งานใบตอง ม.1 ครูกานดา หอมยี่สุ่น 525 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
12. ง20285 งานอีเล็คทรอนิคส์ 1 ม.1 ครูสฤษดิ์ สดแสงจันทร์ 822 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
13. ท20203 เสริมทักษะภาษา ม.2 ครูกรรณิการ์ คงสว่าง , ครูวรัญญาภรณ์ นรขุน 527 , 241 เปิดรับสมัคร Loading... 80   ดูรายละเอียด
14. ค20203 หลักการทางคณิตศาสตร์ ม.2 ครูชนิกา ไชยปรุง , ครูพัฒตราพร สงสุรินทร์ 251 , 252 เปิดรับสมัคร Loading... 80   ดูรายละเอียด
15. ว20223 เคมีเบื้องต้น ม.2 ครูกนกพร สุภนาม , ครูมลนิทรา น้อยเสวก 625 , 627 เปิดรับสมัคร Loading... 80   ดูรายละเอียด
16. ส20203 อาเซียนศึกษา 1 ม.2 ครูพิไลวรรณ บุญเกื้อ , ครูพรพิมล พงษ์พนธ์ 325 , 244 เปิดรับสมัคร Loading... 80   ดูรายละเอียด
17. อ20215 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 ม.2 ครูเกศสินีย์ ศรีสายพงษ์ , ครูชาคริยา กึมขุนทด 732 , 733 เปิดรับสมัคร Loading... 80   ดูรายละเอียด
18. พ20205 ฟุตซอล 1 ม.2 ครูกิตติ นฤดีศรีอุทัย , ครูกิตติพงศ์ มาศเหมาะ สนามฟุตซอล เปิดรับสมัคร Loading... 35   ดูรายละเอียด
19. ศ20225 การประดิษฐ์ของชำร่วย 1 ม.2 ครูลลิลรัตน์ สืบกระพัน 533 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
20. ศ20227 นาฏศิลป์พื้นเมือง ม.2 ครูอโนชา เที่ยงพิมล 536 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
21. ศ20229 นาฏศิลป์สากล ม.2 นางสาวชลดา สุขทอง 534 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด
22. ง20283 พลังงานและสิ่งแวดล้อม ม.2 นายสุมณ กล้าหาญ 613 เปิดรับสมัคร Loading... 30   ดูรายละเอียด