ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
ศ20235
ชื่อกิจกรรม
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 3
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูอโนชา เที่ยงพิมล
สถานที่
542
รายละเอียด
ศึกษา วิเคราะห์ถึงประวัติความเป็นมาและรูปแบบการแสดงของนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแต่งกาย ท่ารำที่ใช้และเพลงของนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ มีทักษะการปฏิบัติท่ารำอย่างเหมาะสม รวมทั้งการเคลื่อนไหวที่แสดงออกถึงการสื่ออารมณ์ มีความสามารถในการร้องเพลงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ได้ไม่น้อยกว่า 2 เพลง มีความสามารถในการปฏิบัติท่ารำไม่น้อยกว่า 2 เพลง และมีความสามารถโดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสาธิต และการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นและชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมจริยธรรม รักความเป็นไทย มีความสามารถในการตัดสินใจ มุ่งมั่นในการทำงาน วิพากย์ วิจารณ์คุณค่าด้านการแสดง ชื่นชมความงาม อนุรักษ์ เห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมทั้งที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (30) วันพฤหัสบดี (18)

กลับ