ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
โรงเรียนสมุทรปราการ

ข้อมูลกิจกรรม


               โรงเรียนสมุทรปราการ 
               ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
                ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ระวัง !! *ม.1 เลือกวิชา ม.1  *ม.2 เลือกวิชา ม.2