ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
โรงเรียนสมุทรปราการ

คู่มือการใช้งาน


1.นักเรียนที่ต้องการลงทะเบียนเลือกกิจกรรมให้กดเลือกหัวข้อ "เลือกกิจกรรม"1.1 เมื่อนักเรียนเลือกกิจกรรมที่ต้องการลงทะเบียนได้แล้ว ให้กดปุ่ม "ลงทะเบียน" เพื่อเข้าสู้ขั้นตอนการลงทะเบียน

1.2 สามารถดูรายละเอียดข้อมูลของกิจกรรมนั้นๆได้ โดยกดที่ปุ่ม "ดูรายละเอียด"2.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน2.1 ระบุวันที่ต้องการร่วมกิจกรรม

2.2 กรอกรหัสประจำตัวนักเรียน

2.3 กรอกรหัสผ่าน (ให้นักเรียนใช้รหัสผ่านเป็นรหัสบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น)

2.4 เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว กดปุ่ม "ลงทะเบียนกิจกรรม"3.นักเรียนที่ต้องการตรวจสอบการลงเบียนกิจกรรมให้กดเลือกหัวข้อ "นักเรียนเข้าระบบ" เพื่อดูข้อมูลของตนเอง3.1 กรอกรหัสประจำตัวนักเรียน

3.2 กรอกรหัสผ่าน (ให้นักเรียนใช้รหัสผ่านเป็นรหัสบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น)

3.3 เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"4.นักเรียนทำการตรวจสอบการลงเบียนกิจกรรมจากข้อมูลของตนเอง