ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
อ20217
ชื่อกิจกรรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 1 (A)
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูนิธิรา ชมเชย
สถานที่
271
รายละเอียด
ศึกษา ทบทวนความรู้เดิม ด้านคำศัพท์ การออกเสียง ความหมาย ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ศึกษาวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เผยแพร่วัฒนธรรมของไทยเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี แสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆ และเรียนรู้การใช้สื่อเทคโนโลยีสืบค้นข้อมูลวิชาการโดยใช้ภาษาอังกฤษ ให้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่ให้บริการทางวิชาการของสถาบันภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมทันสมัยทันเหตุการณ์ โดยใช้ทักษะด้านภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยี กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการจัดการ และกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบยั่งยืนและเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อ เพื่อให้สามารถตระหนักถึงความสำคัญของภาษาที่ใช้เพื่อการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น อันเป็นผลมาจากความตั้งใจเล่าเรียนเขียนอ่าน ฝึกฝนตนเอง ทบทวนความรู้จนเกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี มุ่งมันมานะพยายามจนเกิดประสิทธิภาพ ยกระดับความสามรถของตนเอง นำความรู้ไปใช้เพื่อศึกษาต่อในสาขาวิชาตามความถนัด ความสนใจและความต้องการได้ ตลอดจนเกิดความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน และการประกอบอาชีพ มีชีวิตที่ดีและมีความสุขในสังคมปัจจุบัน
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 39
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (39) วันพฤหัสบดี (39)

กลับ