ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
ค20203
ชื่อกิจกรรม
หลักการทางคณิตศาสตร์ 1 (A)
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูธวัชชัย ชัยชนะ
สถานที่
251
รายละเอียด
ศึกษา และฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในสาระต่อไปนี้ สมบัติของเลขยกกำลัง บทนิยามและสมบัติอื่น ๆ ของเลขยกกำลัง การคูณและการหาร เลขยก กำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มและการนำไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ การใช้เลขยก กำลังในการเขียนแสดงจำนวนที่มีค่าน้อย ๆ หรือมาก ๆ ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ การคำนวณเกี่ยวกับ จำนวนที่อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม การบวก การลบ การคูณ และการหารพหุนาม การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษสวนของพหุนามที่พหุนามมีดีกรีไม่เกินหนึ่ง โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ ความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายและการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถในการคิด การสื่อสาร การแก้ปัญหา มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (30) วันพฤหัสบดี (29)

กลับ