ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
ค20205
ชื่อกิจกรรม
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 (B)
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูช่อผกา วงษาสิงห์
สถานที่
255
รายละเอียด
ศึกษา ฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่าง ๆ พร้อมตระหนัก คิดอย่างมีเหตุผล จัดการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง ฝึกการแก้ปัญหาในเรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง และเศษส่วนพหุนาม โดยใช้กระบวนการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตจริงที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล การคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถในการคิด การสื่อสาร การแก้ปัญหา นำทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านความซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 39
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (28) วันพฤหัสบดี (28)

กลับ