ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
ง20216
ชื่อกิจกรรม
งานใบตอง
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูอิสรีย์ แก้วสกุลทรัพย์
สถานที่
811 , 812
รายละเอียด
ศึกษาประวัติความเป็นมา คุณค่าของงานใบตอง และโอกาสการใช้งานใบตอง ประเภทและวัสดุที่นำมาใช้ทำงานใบตอง การออกแบบประดิษฐ์งานใบตองแบบต่าง ๆ การเลือกและการเก็บรักษาใบตอง การใช้และรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ปฏิบัติงานเตรียมวัสดุ–อุปกรณ์ ในการเย็บใบตองแบบต่าง ๆ เช่นห่อขนม และอาหารกระทงใส่ขนมและอาหาร การพับกลีบใบตอง การเย็บถาดใบตอง กระทงดอกไม้ พานพุ่ม บายศรีภาชนะใบตอง ฯลฯ นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน คำนวณค่าใช้จ่าย กำหนดราคา หรือค่าบริการจัดจำหน่าย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย และประเมินผล มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน มีทักษะในการทำนร่วมกับผู้อื่น
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (30) วันพฤหัสบดี (30)

กลับ