ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
ท20201
ชื่อกิจกรรม
นิทานและการละเล่นพื้นบ้าน (A)
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูสถาพร เหมหงษ์
สถานที่
242
รายละเอียด
ศึกษานิทาน นิยาย หรือตำนานพื้นบ้าน การละเล่นพื้นบ้าน ที่มีในท้องถิ่นของตนหรือท้องถิ่นอื่น โดยศึกษาเกี่ยวกับสำนวนภาษา และแนวคิดที่สะท้อนให้เห็นความเชื่อ ความรู้สึกนึกคิดหรือค่านิยมความเป็นอยู่ และขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเห็นคุณค่าของนิทาน นิยาย หรือตำนานพื้นบ้าน การละเล่นพื้นบ้าน และนำข้อคิดที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง เป็นผู้ใฝ่เรียนมุ่งมั่นทำงานและรักท้องถิ่นความเป็นไทย มีนิสัยรักการอ่านและศึกษาค้นคว้า ด้วยวิธีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ต่อการดำเนินชีวิต
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (30) วันพฤหัสบดี (30)

กลับ