ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
ศ20231
ชื่อกิจกรรม
นาฏศิลป์สากล 3
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูอโนชา เที่ยงพิมล
สถานที่
542
รายละเอียด
การแสดงที่มีพื้นฐาน การเต้นรำสมัยใหม่ หรือการเต้นที่มีแบบฉบับมายาวนาน โดยมีการศึกษาและถ่ายทอดจนทุกคนรู้จักกันทั่วไปและปฏิบัติได้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นและชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีความสามารถในการตัดสินใจ มุ่งมั่นในการทำงาน วิพากย์ วิจารณ์ คุณค่าด้านการแสดง ชื่นชมความงาม อนุรักษ์ เห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมทั้งที่เป็นภูมิปัญญา ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็น
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 39
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (39) วันพฤหัสบดี (39)

กลับ