ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
ว20225
ชื่อกิจกรรม
ดาราศาสตร์เบื้องต้น (A)
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูวิจิตรา ป้องสีดา
สถานที่
623
รายละเอียด
ศึกษากำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง การขยายตัวของเอกภพ ไมโครเวฟพื้นหลังอวกาศ กาแล็กซีและกาแล็กซีทางช้างเผือก สมบัติของดาวฤกษ์ความส่องสว่าง และโชติมาตรของดาวฤกษ์สี อุณหภูมิ และชนิดสเปกตรัมของดาวฤกษ์ กำเนิดและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ กำเนิดของดาวฤกษ์ วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ กำเนิดระบบสุริยะและการแบ่งเขตบริวารรอบดวงอาทิตย์ เทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อภิปราย และการสรุปผลข้อมูล เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะการปฏิบัติการ ทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิด และการแก้ปัญหา ด้านการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 39
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (39) วันพฤหัสบดี (39)

กลับ