ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
ง20283
ชื่อกิจกรรม
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูมุฑิตา กุณวงษ์
สถานที่
613
รายละเอียด
อธิบายความหมาย ประเภท และความสำคัญของพลังงาน รูปแบบของพลังงาน บอกแหล่งของพลังงาน และหน่วยของพลังงานได้ บอกความสำคัญของพลังงานต่อระบบนิเวศได้ บอกประเภทของระบบนิเวศ องค์ประกอบของระบบนิเวศ กฎของพลังงาน กระบวนการพลังงานในสิ่งมีชีวิต ความสำคัญของพลังงานในระบบนิเวศ มนุษย์กับการใช้พลังงาน วิวัฒนาการการใช้พลังงานของมนุษย์ และความเป็นมาของการใช้พลังงานในประเทศไทย สามารถอธิบายถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงานในด้านต่าง ๆ สถานการณ์และปรากฎการณ์สภาวะโลกร้อนและวิธีการแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อน วิกฤตการณ์และปัญหาการใช้พลังงานในประเทศไทย สามารถปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้ เช่น กิจกรรมจิตอาสาสำนึกรักบ้านเกิดปลูกป่าชายเลน กิจกรรมบำบัดสิ่งแวดล้อมด้วยจุลินทรีย์ EM หรือระบบชีวะวิถี
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (30) วันพฤหัสบดี (30)

กลับ