ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
ศ20218
ชื่อกิจกรรม
การเขียนการ์ตูนสร้างสรรค์ 1
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูวชิราภรณ์ กองน้อย
สถานที่
543
รายละเอียด
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวาดภาพการ์ตูน ประเภท แนวคิด การสร้างสรรค์ ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมการวาดภาพการ์ตูน โดยศึกษาความหมาย ความเป็นมาของการ์ตูน ประเภทของการ์ตูน การออกแบบภาพการ์ตูน การเขียนใบหน้าท่าทาง เทคนิคการวาดและการระบายสี สืบค้นข้อมูลภาพการ์ตูนและวิธีการสร้างการ์ตูนจากแหล่งความรู้ต่าง ๆเห็นคุณค่าของภาพการ์ตูนและจริยธรรมของการนำเสนอสื่อการ์ตูน ปฏิบัติกิจกรรมสร้างการ์ตูนเรื่องและการ์ตูนภาพ สามารถนำความรู้ในการเขียนภาพการ์ตูนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เห็นคุณค่าของการทำงาน ทำงานด้วยความมุ่งมั่นซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ สร้างสรรค์งานโดยใช้ทรัพยากรตามหลักแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถ่ายทอดความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และมีเจตคติที่ดีต่อการทำงานเขียนภาพการ์ตูน โดยประเมินจากผลงาน กระบวนการทำงาน ทักษะการปฏิบัติ แบบทดสอบ และเจตคติ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านอยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (30) วันพฤหัสบดี (30)

กลับ