ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
ท20205
ชื่อกิจกรรม
การใช้ภาษาเพื่อกิจธุระ (B)
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูธีรนันท์ สุขมีกลิ่น
สถานที่
822
รายละเอียด
ฝึกการใช้ภาษาที่ใช้ในการติดต่อกิจธุระที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันกิจธุระเกี่ยวกับงานอาชีพและกิจธุระเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่พลเมือง เขียนบันทึกความรู้ เขียนจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถใช้ภาษาติดต่อกิจธุระได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเห็นความสำคัญของภาษาที่ใช้ในการติดต่อกิจธุระ โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด กระบวนการแก้ปัญหา การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ สามารถสร้างองค์ความรู้และนำเสนอความรู้ เห็นคุณค่า ของภาษา มีจริยธรรมและมีมารยาทในการใช้ภาษา เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีวินัย ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 39
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (39) วันพฤหัสบดี (39)

กลับ