ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
ส20201
ชื่อกิจกรรม
ท้องถิ่นของเรา 1
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูรวีวัฒน์ รุ่งเรืองรอง
สถานที่
332
รายละเอียด
1. อธิบายสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานและการดำเนินชีวิตของท้องถิ่นสมุทรปราการได้ 2. อธิบาย สืบค้น ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นสมุทรปราการได้ 3. บอกความเป็นมาของเมืองโบราณในอดีตของท้องถิ่นสมุทรปราการได้ 4. สรุปลักษณะที่สำคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 5. วิเคราะห์ความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น 6. ระบุบุคคลที่ทำประโยชน์ต่อท้องถิ่นได้
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (30) วันพฤหัสบดี (30)

กลับ