ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
ส20201
ชื่อกิจกรรม
ท้องถิ่นของเรา 1
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูรวีวัฒน์ รุ่งเรืองรอง
สถานที่
332
รายละเอียด
1. อธิบายสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานและการดำเนินชีวิตของท้องถิ่นสมุทรปราการได้ 2. อธิบาย สืบค้น ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นสมุทรปราการได้ 3. บอกความเป็นมาของเมืองโบราณในอดีตของท้องถิ่นสมุทรปราการได้ 4. สรุปลักษณะที่สำคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 5. วิเคราะห์ความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น 6. ระบุบุคคลที่ทำประโยชน์ต่อท้องถิ่นได้
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (30) วันพฤหัสบดี (30)

กลับ

รายชื่อลงทะเบียน  วันพฤหัสบดี   จำนวน 30 คน

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ชั้น วันที่ลงทะเบียน
1. 49005 เด็กหญิงนิลุบล จักรคำ ม.1/4 13 พ.ค. 2567
2. 49063 เด็กชายกวินวรรธ์ นิธิสุวรรณกรณ์ ม.1/6 13 พ.ค. 2567
3. 48916 เด็กชายสารัช สวัสดิ์ ม.1/2 13 พ.ค. 2567
4. 49037 เด็กชายวันชนะ บัวขาว ม.1/5 13 พ.ค. 2567
5. 49004 เด็กหญิงนันทิชา พึ่งพา ม.1/4 13 พ.ค. 2567
6. 49032 เด็กชายปรัชญา วรรณทอง ม.1/5 13 พ.ค. 2567
7. 49175 เด็กหญิงภัทราภา เหมรา ม.1/8 13 พ.ค. 2567
8. 49212 เด็กหญิงพิมพ์นิภา อ่าวเลิศทรัพย์สิน ม.1/9 13 พ.ค. 2567
9. 48999 เด็กหญิงขวัญข้าว ภัทรชัยไพศาล ม.1/4 13 พ.ค. 2567
10. 48969 เด็กหญิงปริยากร ประกอบผล ม.1/3 13 พ.ค. 2567
11. 49039 เด็กชายสิรภพ นิลเต็ม ม.1/5 13 พ.ค. 2567
12. 49115 เด็กชายภูมิรัตน์ สุขสุด ม.1/7 13 พ.ค. 2567
13. 48935 เด็กหญิงเมษา แหวนวงเพ็ด ม.1/2 13 พ.ค. 2567
14. 49065 เด็กชายจิรโชติ แซ่ท้าว ม.1/6 13 พ.ค. 2567
15. 49078 เด็กชายอัศฎาวุฒิ ขุนทอง ม.1/6 13 พ.ค. 2567
16. 48922 เด็กหญิงชุตินันท์ ใจคำ ม.1/2 13 พ.ค. 2567
17. 49215 เด็กหญิงสมปรารถนา นาคทองมูล ม.1/9 13 พ.ค. 2567
18. 49209 เด็กหญิงนิภาธร พัวประเสริฐ ม.1/9 13 พ.ค. 2567
19. 49306 เด็กชายธนวินท์ ศรีวงษ์ ม.1/12 13 พ.ค. 2567
20. 49135 เด็กหญิงศิรประภา เข็มรัตน์ ม.1/7 13 พ.ค. 2567
21. 49112 เด็กชายปราบดา สารดี ม.1/7 13 พ.ค. 2567
22. 49337 เด็กหญิงวริศรา พฤษดี ม.1/12 13 พ.ค. 2567
23. 48967 เด็กหญิงนริศรา ดวงเป้า ม.1/3 13 พ.ค. 2567
24. 49197 เด็กชายเมธาวิน ก่อกุศล ม.1/9 13 พ.ค. 2567
25. 49267 เด็กชายณัฐภูมิ แสนสอน ม.1/11 13 พ.ค. 2567
26. 49308 เด็กชายธีธัช บางพลอย ม.1/12 13 พ.ค. 2567
27. 49309 เด็กชายนันทกร รัตนวาราหะ ม.1/12 14 พ.ค. 2567
28. 49143 เด็กชายกิตติพงศ์ ภาแจ่ม ม.1/8 14 พ.ค. 2567
29. 49106 เด็กชายทีฆทัศน์ โรจน์วิรงรอง ม.1/7 14 พ.ค. 2567
30. 49149 เด็กชายธนพัต เจริญสุข ม.1/8 14 พ.ค. 2567