ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
ส20201
ชื่อกิจกรรม
ท้องถิ่นของเรา 1
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูรวีวัฒน์ รุ่งเรืองรอง
สถานที่
332
รายละเอียด
1. อธิบายสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานและการดำเนินชีวิตของท้องถิ่นสมุทรปราการได้ 2. อธิบาย สืบค้น ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นสมุทรปราการได้ 3. บอกความเป็นมาของเมืองโบราณในอดีตของท้องถิ่นสมุทรปราการได้ 4. สรุปลักษณะที่สำคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 5. วิเคราะห์ความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น 6. ระบุบุคคลที่ทำประโยชน์ต่อท้องถิ่นได้
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (30) วันพฤหัสบดี (30)

กลับ

รายชื่อลงทะเบียน  วันอังคาร   จำนวน 30 คน

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ชั้น วันที่ลงทะเบียน
1. 48998 เด็กชายอิศรานุวัฒน์ ฉินตะเคียน ม.1/4 13 พ.ค. 2567
2. 49203 เด็กหญิงณัชกมล บุญทศ ม.1/9 13 พ.ค. 2567
3. 49301 เด็กหญิงอรณิช มณีโรจน์ ม.1/11 13 พ.ค. 2567
4. 48924 เด็กหญิงธนวรรณ รุ่งเรือง ม.1/2 13 พ.ค. 2567
5. 49238 เด็กชายสิรวิชญ์ ศรีภูมิทอง ม.1/10 13 พ.ค. 2567
6. 49297 เด็กหญิงวิรัลยา ยอดเยี่ยม ม.1/11 13 พ.ค. 2567
7. 48920 เด็กหญิงกัญกญาพัชญ์ รื่นพิทักษ์ ม.1/2 13 พ.ค. 2567
8. 48937 เด็กหญิงลวิตรา เจริญสุข ม.1/2 13 พ.ค. 2567
9. 48948 เด็กชายปิยะศักดิ์ แหวนเงิน ม.1/3 13 พ.ค. 2567
10. 48985 เด็กชายพงศภัค สาระบุตร ม.1/4 13 พ.ค. 2567
11. 49316 เด็กชายลลิตภัทร พิเคราะห์งาม ม.1/12 13 พ.ค. 2567
12. 49235 เด็กชายฤทธิกร ทาฤทธิ์ ม.1/10 13 พ.ค. 2567
13. 48947 เด็กชายประศักดิ์ บุญบวร ม.1/3 13 พ.ค. 2567
14. 49092 เด็กหญิงศรุตา ประเสริฐกุล ม.1/6 13 พ.ค. 2567
15. 49266 เด็กชายณัฐกิจ พันเงิน ม.1/11 13 พ.ค. 2567
16. 48971 เด็กหญิงภัทรธิดา สารจันทร์ ม.1/3 13 พ.ค. 2567
17. 49034 เด็กชายพีรพัฒน์ ริยะนิจ ม.1/5 13 พ.ค. 2567
18. 49276 เด็กชายพชรดนัย กันอ่วม ม.1/11 13 พ.ค. 2567
19. 49303 เด็กชายชินโชติ ชื่นชอบ ม.1/12 13 พ.ค. 2567
20. 49182 เด็กหญิงสุภัสรา ดนตรี ม.1/8 13 พ.ค. 2567
21. 49311 เด็กชายปภังกร หงษ์วิเศษ ม.1/12 13 พ.ค. 2567
22. 48929 เด็กหญิงนาราภัทร ศศิมณฑล ม.1/2 13 พ.ค. 2567
23. 49315 เด็กชายรัฐวนัญพงษ์ อิ่มสำราญ ม.1/12 13 พ.ค. 2567
24. 49184 เด็กชายกฤษณภพ บุญสูงเพชร ม.1/9 13 พ.ค. 2567
25. 49098 เด็กหญิงสุชานรี เสนภักดิ์ ม.1/6 13 พ.ค. 2567
26. 49302 เด็กหญิงอรนุช ปานโต ม.1/11 13 พ.ค. 2567
27. 49154 เด็กชายพีรวัส ฤาชา ม.1/8 13 พ.ค. 2567
28. 48988 เด็กชายพัชรพล ดวงแก้ว ม.1/4 13 พ.ค. 2567
29. 48910 เด็กชายภูตะวัน วงศ์สามารถ ม.1/2 14 พ.ค. 2567
30. 49191 เด็กชายธณากร บุญคำ ม.1/9 14 พ.ค. 2567