ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
พ20211
ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมเข้าจังหวะ 1
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูชูพันธ์ สังเนตร
สถานที่
สนาม 2
รายละเอียด
ศึกษา วิเคราะห์การควบคุมตนเอง เปรียบเทียบประสิทธิภาพ รู้เข้าใจและแสดงทักษะรวมทั้ง เลือกออกกำลังกายและกิจกรรมเข้าจังหวะตามความถนัดและความสนใจ ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเข้าจังหวะและการทำงานเป็นทีมด้วยความมีน้ำใจนักกีฬาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการทำงานและการดำเนินชีวิตศึกษา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง ซึ่งเกิดทักษะและกระบวนการเรียนรู้อันนำไปสู่การเชื่อมโยงทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ การเรียนรู้จากการใช้คำถามประกอบการอธิบายและแสดงเหตุผล การเรียนรู้จากการศึกษา ค้นคว้าการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในกิจกรรมเข้าจังหวะ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นอกจากนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนควรส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักในคุณค่า และมีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมเข้าจังหวะ ตลอดจนฝึกให้นักเรียนทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบวินัย รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเองและการเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถภาพของตนเอง เป็นประจำสม่ำเสมอ รวมทั้งรู้จักการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 39
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (39) วันพฤหัสบดี (39)

กลับ