ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
อ20213
ชื่อกิจกรรม
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1 (B)
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูสุภญา แจ้งเวชยากร
สถานที่
223
รายละเอียด
ฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเน้นให้ผู้เรียนมีพื้นฐานในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับชีวิตประจำวันและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตนเองทั้งในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลอง โดยการใช้ภาษา น้ำเสียง และกริยาท่าทางที่เหมาะสมตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ และนำภาษาอังกฤษไปใช้ได้อย่างเหมาะสม เป็นผู้รู้ ใฝ่เรียน มีวินัยในตนเอง มุ่งมั่นในการทำงานและมีจิตสาธารณะ มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน โดยใช้กระบวนการ ทักษะทางภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน การฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลอง การสังเกต การอภิปราย การคิดวิเคราะห์ การทดสอบ และกระบวนการสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อให้เกิดการสร้างความรู้และทักษะการใช้ภาษาสำหรับนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาทักษะไปสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้ เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณี และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ตลอดจนเกิดความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน และการประกอบอาชีพ มีชีวิตที่ดีและมีความสุขในสังคมปัจจุบัน
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (30) วันพฤหัสบดี (30)

กลับ