ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
ว20221
ชื่อกิจกรรม
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (B)
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูสิทธิณี ประภัศร
สถานที่
623
รายละเอียด
ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และ เทคนิคการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ความปลอดภัย ในการใช้สารเคมี และการทำการทลองวิทยาศาสตร์เบื้องต้น โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสังเกต การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสำรวจตรวจสอบ บันทึก จัดกลุ่มข้อมูลการอภิปราย และการสรุปผลการทดลอง เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถใน การตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (30) วันพฤหัสบดี (30)

กลับ