ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
ศ20239
ชื่อกิจกรรม
ประดิด-ประดอย 1
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูลลิลรัตน์ สืบกระพัน
สถานที่
531
รายละเอียด
ผู้เรียนศึกษาข้อมูลความหมาย เทคนิค การประดิดประดอยชิ้นงานจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์ จากความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ สามารถประดิษฐ์ชิ้นงาน ประเภทสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องประดับ ของขวัญ ของชำร่วย เพื่อใช้ในวาระเทศกาลสำคัญต่าง ๆ ได้ นักเรียนสามารถนำความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (30) วันพฤหัสบดี (30)

กลับ

รายชื่อลงทะเบียน  วันพฤหัสบดี   จำนวน 30 คน

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ชั้น วันที่ลงทะเบียน
1. 48463 เด็กชายธีรพันธ์ ศรีสัมฤทธิ์ ม.2/10 13 พ.ค. 2567
2. 48291 เด็กหญิงศิริกูล ทองทำกิจ ม.2/5 13 พ.ค. 2567
3. 48321 เด็กหญิงชิษณุชา แสวงการ ม.2/6 13 พ.ค. 2567
4. 48320 เด็กหญิงชลิดาภรณ์ วิจารณกุล ม.2/6 13 พ.ค. 2567
5. 48358 เด็กหญิงชญาดา รอดเชียง ม.2/7 13 พ.ค. 2567
6. 48373 เด็กหญิงอลิสรา โคกบัว ม.2/7 13 พ.ค. 2567
7. 48363 เด็กหญิงณิชกานต์ บุญกล่ำ ม.2/7 13 พ.ค. 2567
8. 48160 เด็กหญิงญภาณัฐ จิตตบุตร ม.2/2 13 พ.ค. 2567
9. 48209 เด็กหญิงพิมพ์ชนก จี้เพ็ชร ม.2/3 13 พ.ค. 2567
10. 48473 เด็กหญิงกชกร โตวัฒนะ ม.2/10 13 พ.ค. 2567
11. 48141 เด็กชายธนกฤต ศักดิ์อุดมพงศ์ ม.2/2 13 พ.ค. 2567
12. 48162 เด็กหญิงณัฏฐนิชา สุขมาก ม.2/2 13 พ.ค. 2567
13. 48327 เด็กหญิงพิชามญชุ์ เล็กน้อย ม.2/6 13 พ.ค. 2567
14. 48395 เด็กหญิงจุฑามาศ ช้างสาร ม.2/8 13 พ.ค. 2567
15. 48528 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ มาตรัตน์ ม.2/11 13 พ.ค. 2567
16. 48329 เด็กหญิงภรณภัทร พุธศรี ม.2/6 13 พ.ค. 2567
17. 48497 เด็กชายฉันทวัฒน์ พานิชย์ผลินไชย ม.2/11 13 พ.ค. 2567
18. 48437 เด็กหญิงนันทนัช จิตมาตย์ ม.2/9 13 พ.ค. 2567
19. 48445 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา คำชุ่ม ม.2/9 13 พ.ค. 2567
20. 48557 เด็กหญิงณัฐภัสสร ปานสมบูรณ์ ม.2/12 13 พ.ค. 2567
21. 48343 เด็กชายปฐวี แก้วสีดา ม.2/7 13 พ.ค. 2567
22. 48372 เด็กหญิงอรุณลักษณ์ สักยะพรต ม.2/7 13 พ.ค. 2567
23. 48475 เด็กหญิงกรชนก ทองโต ม.2/10 13 พ.ค. 2567
24. 48359 เด็กหญิงชลลัดดา หมอยาดี ม.2/7 13 พ.ค. 2567
25. 48207 เด็กหญิงพิชญาพร อินทรภัยจิตร ม.2/3 13 พ.ค. 2567
26. 48530 เด็กหญิงวิกานดา ลือวุฒิกร ม.2/11 13 พ.ค. 2567
27. 48274 เด็กหญิงแก้วกังสดาล ธีระยุทธ ม.2/5 13 พ.ค. 2567
28. 48479 เด็กหญิงณัฐธัญญา อ่องละออ ม.2/10 13 พ.ค. 2567
29. 48406 เด็กหญิงปานเดือน แสงนาโก ม.2/8 13 พ.ค. 2567
30. 48326 เด็กหญิงพศิกา สายทอง ม.2/6 13 พ.ค. 2567