ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
ศ20239
ชื่อกิจกรรม
ประดิด-ประดอย 1
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูลลิลรัตน์ สืบกระพัน
สถานที่
531
รายละเอียด
ผู้เรียนศึกษาข้อมูลความหมาย เทคนิค การประดิดประดอยชิ้นงานจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์ จากความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ สามารถประดิษฐ์ชิ้นงาน ประเภทสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องประดับ ของขวัญ ของชำร่วย เพื่อใช้ในวาระเทศกาลสำคัญต่าง ๆ ได้ นักเรียนสามารถนำความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (30) วันพฤหัสบดี (30)

กลับ

รายชื่อลงทะเบียน  วันอังคาร   จำนวน 30 คน

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ชั้น วันที่ลงทะเบียน
1. 48545 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ คำมูล ม.2/12 13 พ.ค. 2567
2. 48316 เด็กหญิงเกศริน กุศลธนาบูรณ์ ม.2/6 13 พ.ค. 2567
3. 48565 เด็กหญิงพิชญา ชูเชิด ม.2/12 13 พ.ค. 2567
4. 48518 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศรีเพ็ง ม.2/11 13 พ.ค. 2567
5. 48532 เด็กหญิงศิริกร เทพถา ม.2/11 13 พ.ค. 2567
6. 48559 เด็กหญิงนัชชา ชิรานนท์ ม.2/12 13 พ.ค. 2567
7. 48212 เด็กหญิงวนิดา จินดารมณ์ ม.2/3 13 พ.ค. 2567
8. 48453 เด็กหญิงอนัญญา ประทุมสาย ม.2/9 13 พ.ค. 2567
9. 48376 เด็กชายก้องภพ เหมจั่นเพ็ชร ม.2/8 13 พ.ค. 2567
10. 48572 เด็กหญิงศิลธิดา สุขภูวงศ์ ม.2/12 13 พ.ค. 2567
11. 48448 เด็กหญิงวีรพรรณ มินซาและห์ ม.2/9 13 พ.ค. 2567
12. 48324 เด็กหญิงนงนภัส ไชยา ม.2/6 13 พ.ค. 2567
13. 48517 เด็กหญิงชวัลกร ปองดอง ม.2/11 13 พ.ค. 2567
14. 48334 เด็กหญิงเอมิกา บุญบารมี ม.2/6 13 พ.ค. 2567
15. 48554 เด็กหญิงกิรณา สิทธิเมธาภพ ม.2/12 13 พ.ค. 2567
16. 48208 เด็กหญิงพิชามญธุ์ สีนาคล้วน ม.2/3 13 พ.ค. 2567
17. 48562 เด็กหญิงพัชรพร กวางไพรศรี ม.2/12 13 พ.ค. 2567
18. 48331 เด็กหญิงวราพร มานะ ม.2/6 13 พ.ค. 2567
19. 48204 เด็กหญิงปรายฟ้า คุชิตา ม.2/3 13 พ.ค. 2567
20. 48520 เด็กหญิงณัฏฐภรณ์ เนตรน้อย ม.2/11 13 พ.ค. 2567
21. 48436 เด็กหญิงทรรศิกา ฉิมเกล็ด ม.2/9 13 พ.ค. 2567
22. 48438 เด็กหญิงบุญนิสา ใจภักดี ม.2/9 13 พ.ค. 2567
23. 48560 เด็กหญิงเปรมสินี แสงศรี ม.2/12 13 พ.ค. 2567
24. 48469 เด็กชายภาคิม วงค์ษา ม.2/10 13 พ.ค. 2567
25. 48470 เด็กชายภูวินท์ กลิ่นชื่น ม.2/10 13 พ.ค. 2567
26. 48443 เด็กหญิงพรนภา ต่อต้น ม.2/9 13 พ.ค. 2567
27. 48464 เด็กชายนรภัทร แก้วสีดา ม.2/10 13 พ.ค. 2567
28. 48318 เด็กหญิงจิรัชญา ยศม้าว ม.2/6 13 พ.ค. 2567
29. 48573 เด็กหญิงสราสินี ชมดอกไม้ ม.2/12 13 พ.ค. 2567
30. 48333 เด็กหญิงอังคณา แก้วด่านจาก ม.2/6 13 พ.ค. 2567