ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
ศ20229
ชื่อกิจกรรม
นาฏศิลป์สากล
อาจารย์ผู้ดูแล
นางสาวชลดา สุขทอง
สถานที่
534
รายละเอียด
การแสดงที่มีพื้นฐาน การเต้นรำสมัยใหม่ หรือการเต้นที่มีแบบฉบับมายาวนาน โดยมีการศึกษาและถ่ายทอดจนทุกคนรู้จักกันทั่วไปและปฏิบัติได้
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (22) วันพฤหัสบดี (27)

กลับ

รายชื่อลงทะเบียน  วันพฤหัสบดี   จำนวน 27 คน

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ชั้น วันที่ลงทะเบียน
1. 47173 เด็กหญิงภรวิภา สถานดี ม.2/11 17 พ.ค. 2565
2. 46891 เด็กหญิงเขมิกา เขมพฤทธิ์ ม.2/5 17 พ.ค. 2565
3. 47162 เด็กหญิงทองทา ตัมพันธ์สกุล ม.2/11 17 พ.ค. 2565
4. 47174 เด็กหญิงมนัสนันท์ แหลมเจริญพงษ์ ม.2/11 17 พ.ค. 2565
5. 47039 เด็กหญิงธัญสินี หล่อรัตนมงคล ม.2/8 17 พ.ค. 2565
6. 46950 เด็กหญิงพันดาว น้อยวิมล ม.2/6 17 พ.ค. 2565
7. 46901 เด็กหญิงดุจฤทัย รันจัตุรัส ม.2/5 17 พ.ค. 2565
8. 47123 เด็กหญิงนิจตา นิยม ม.2/10 17 พ.ค. 2565
9. 46925 เด็กชายปภังกร เที่ยงเอี่ยม ม.2/6 17 พ.ค. 2565
10. 46935 เด็กหญิงกวินทรา กองอาษา ม.2/6 17 พ.ค. 2565
11. 46936 เด็กหญิงกาญจนารัตน์ อรรถวัน ม.2/6 17 พ.ค. 2565
12. 47096 เด็กชายเชิดชูตระกูล บ้านมอญ ม.2/10 17 พ.ค. 2565
13. 46945 เด็กหญิงนันทวรรณ รักษาภักดี ม.2/6 17 พ.ค. 2565
14. 47117 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี แสงงาม ม.2/10 17 พ.ค. 2565
15. 47076 เด็กหญิงณัฐริกา เพชรอุไร ม.2/9 17 พ.ค. 2565
16. 47192 เด็กชายวีระพล สังข์ทอง ม.2/12 18 พ.ค. 2565
17. 46946 เด็กหญิงนานา พึ่งสุวรรณ ม.2/6 18 พ.ค. 2565
18. 48087 เด็กชายชวิศ สีมะสิงห์ ม.2/7 18 พ.ค. 2565
19. 47169 เด็กหญิงปภัสรา มิ่งขวัญ ม.2/11 18 พ.ค. 2565
20. 46845 เด็กชายรัชฏะ คงสม ม.2/4 18 พ.ค. 2565
21. 47084 เด็กหญิงมลฤดี สิงคะเวหล ม.2/9 18 พ.ค. 2565
22. 46811 เด็กหญิงฑิฆัมพร นัยวิกูล ม.2/3 20 พ.ค. 2565
23. 46813 เด็กหญิงณัฐธยาน์ ชารีขันธ์ ม.2/3 20 พ.ค. 2565
24. 46867 เด็กหญิงศศิวิมล เกษตรสุวรรณ ม.2/4 20 พ.ค. 2565
25. 46926 เด็กชายปุณกัณฐ์ สาปลั่ง ม.2/6 20 พ.ค. 2565
26. 47071 เด็กหญิงชญานิษฐ์ สาลีกิจ ม.2/9 20 พ.ค. 2565
27. 47078 เด็กหญิงณิชาพัชร์ เอี่ยมเงิน ม.2/9 20 พ.ค. 2565