ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
ศ20227
ชื่อกิจกรรม
นาฏศิลป์พื้นเมือง
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูอโนชา เที่ยงพิมล
สถานที่
536
รายละเอียด
ศึกษา วิเคราะห์ถึงประวัติความเป็นมาและรูปแบบการแสดงของการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแต่งกาย ท่ารำที่ใช้และเพลงของการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง มีทักษะการปฏิบัติท่ารำอย่างเหมาะสม รวมทั้งการเคลื่อนไหวที่แสดงออกถึงการสื่ออารมณ์ มีความสามารถในการร้องเพลงการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง สำหรับได้ไม่น้อยกว่า 4 เพลง ภาคละ1 เพลง มีความสามารถในการปฏิบัติท่ารำไม่น้อยกว่า 4 เพลง และมีความสามารถโดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสาธิต และการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นและชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมจริยธรรม รักความเป็นไทย มีความสามารถในการตัดสินใจ มุ่งมั่นในการทำงาน วิพากย์ วิจารณ์คุณค่าด้านการแสดง ชื่นชมความงาม อนุรักษ์ เห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมทั้งที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (17) วันพฤหัสบดี (26)

กลับ