ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
ท20203
ชื่อกิจกรรม
เสริมทักษะภาษา
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูกรรณิการ์ คงสว่าง , ครูวรัญญาภรณ์ นรขุน
สถานที่
527 , 241
รายละเอียด
เสริมทักษะภาษาด้าน การสอน การเขียน การพูด การฟัง การดู โดยเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ฝึกทักษะผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การพูด การฟัง การดู ได้แก่การอ่านออกเสียง การอ่านจับใจความสำคัญ การอ่านตีความ การอ่านตามความสนใจ มารยาทในการอ่าน การเขียนสื่อความให้ถูกต้องชัดเจน การเขียนผังความคิดมารยาทในการเขียน การพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดู การพูดแนะนำตัว การฟังจับใจความ การฟังตีความ การพูดอภิปราย การพูดให้ชัดเจนถูกต้องตามอักขรวิธีไทย มารยาทในการพูด การฟัง การดู โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะการใช้ภาษา กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ สามารถสร้างองค์ความรู้และนำเสนอความรู้ มีวัฒนธรรม มีคุณธรรมมีจริยธรรมและมีมารยาทในการใช้ภาษา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้สามารถยูร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ รักชาติ ศาสนา กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน โดยพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 80
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (80) วันพฤหัสบดี (80)

กลับ