ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
ง20285
ชื่อกิจกรรม
งานอีเล็คทรอนิคส์ 1
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูสฤษดิ์ สดแสงจันทร์
สถานที่
822
รายละเอียด
ศึกษาความหมาย ความสำคัญทางไฟฟ้าเบื้องต้น หลักการสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไฟฟ้า กระบวนการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ อย่างถูกต้องและเหมาะสม ในการศึกษาและการทำงาน ผู้เรียนจะต้องได้รับการฝึกฝนตามโครงสร้างการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนทำงานบนพื้นฐานของความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทำงานที่รับผิดชอบ การจัดการและการใช้เทคโนโลยี ตลอดจนปลูกฝังนิสัยรักการทำงาน
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (30) วันพฤหัสบดี (30)

กลับ