ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
พ20201
ชื่อกิจกรรม
บาสเกตบอล 1
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูนิรากุล ศรีบุญเรือง
สถานที่
สนามบาสเกตบอล
รายละเอียด
ศึกษาประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาบาสเกตบอล การดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬาบาสเกตบอล การจัดการแข่งขัน เรียนรู้กฎกติกาบาสเกตบอลโดยศึกษาทักษะเบื้องต้นของกีฬาบาสเกตบอลการยืนท่าเตรียม การส่งลูกการรับลูก การเลี้ยงลูก การรับลูกกระดอน วิธีการเล่นในตำแหน่งต่าง ๆ ทั้งในขณะเป็นผู้เล่น ฝ่ายรับและฝ่ายรุกการเล่นทีมอย่างถูกต้อง ตลอดจนการเป็นผู้เล่นที่ดี การเป็นผู้ชม เชียร์กีฬาที่ดี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจความหมาย ความสำคัญ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น มีระเบียบวินัยเข้าเคารพสิทธิกฎและกติกา เข้าร่วมกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอ มีสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รักการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา มีน้ำใจนักกีฬา เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (30) วันพฤหัสบดี (30)

กลับ