ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
ว20221
ชื่อกิจกรรม
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูนงนุช กบิล , ครูดวงรัตน์ สายประดิษฐ์
สถานที่
621 , 623
รายละเอียด
ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และ เทคนิคการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ความปลอดภัย ในการใช้สารเคมี และการทำการทลองวิทยาศาสตร์เบื้องต้น โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสังเกต การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสำรวจตรวจสอบ บันทึก จัดกลุ่มข้อมูลการอภิปราย และการสรุปผลการทดลอง เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถใน การตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 70
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (70) วันพฤหัสบดี (70)

กลับ