ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
ส20203
ชื่อกิจกรรม
อาเซียนศึกษา 1
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูพิไลวรรณ บุญเกื้อ , ครูพรพิมล พงษ์พนธ์
สถานที่
325 , 244
รายละเอียด
ศึกษา สืบส้น และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนในเรื่องกำเนิดอาเซียน สมาชิกอาเซียน สัญลักษณ์อาเซียน ธงอาเซียน คำขวัญอาเซียน เพลงประจำอาเซียน ภาษาของอาเซียน ปฏิญญาอาเซียน วิสัยทัศน์อาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องธงชาติและตราประจำแผ่นดินของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ สภาพทางภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับไทย ประชาคมอาเซียนในเรื่องภูมิหลังประชาคมอาเซียน เสาหลักประชาคมอาเซียนทั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน บทบาทของไทยในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน บทบาทของอาเซียนต่อประเทศสมาชิกทั้งต่อประเทศไทยและต่อประเทศสมาชิกอื่นในด้านต่าง ๆ อาเซียนกับความสัมพันธ์ภายนอกอาเซียนในเรื่ององค์กรอาเซียนด้านการดำเนินงานของอาเซียน การตัดสินใจ การระงับข้อพิพาท ความสัมพันธ์ภายนอกของอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ โดยใช้ทักษะการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการทางสังคม กระบวนการนำเสนอข้อมูล และวิธีทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์ สร้างองค์ความรู้ใหม่ ตระหนัก เห็นคุณค่า มีความภูมิใจในความเป็นไทยและความเป็นอาเซียน ร่วมกันรับผิดชอบต่อประชาคมอาเซียน มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สันติวิธี/สันติธรรม ยอมรับความแตกต่างในการนับถือศาสนาและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 80
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (80) วันพฤหัสบดี (80)

กลับ