ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
ง20201
ชื่อกิจกรรม
การจัดการในบ้าน
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูเทอดศักดิ์ ทองปัญญา
สถานที่
521
รายละเอียด
ศึกษากระบวนการและวิธีการจัดการในบ้าน วิเคราะห์ วางแผน และลงมือปฏิบัติในเรื่อง การเลือกซื้อสินค้าและบริการตามความจำเป็น การออมทรัพย์ การทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างง่าย และการจัดเก็บเอกสารสำคัญ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีนิสัยที่ดีในการจัดการเกี่ยวกับรายได้รายจ่ายอย่างประหยัดเหมาะสมกับรายได้ของตนเองและครอบครัวและจัดเก็บเอกสารสำคัญได้อย่างมีระบบและระเบียบ
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันอังคาร (30) วันพฤหัสบดี (30)

กลับ